Algemene verkoopvoorwaarden

1. ERKENNING DOOR DE ALGEMEEN COMMISSARIS VOOR TOERISME
De verhuurder verklaart dat het gehuurde goed voldoet aan de bepalingen van de Waalse Toeristische Code van 1 april 2010.

2. VOORWAARDEN VOOR HET SLUITEN VAN DIT CONTRACT
De verhuurder stuurt dit contract in twee behoorlijk ingevulde en ondertekende exemplaren naar de huurder.
De huurder stuurt binnen een termijn van maximaal 10 dagen na de datum van ontvangst van het contract een door hem ingevulde en ondertekende kopie terug naar de verhuurder. Binnen dezelfde termijn betaalt de huurder de waarborgsom.
Het saldo is betaalbaar 30 dagen vóór de ingebruikname op de rekening BE75 0014 0782 4351 (BIC: GEBABEBB) van Paysages et Saveurs SPRL met het meegedeelde contractnummer, met uitzondering van laattijdige reserveringen, in welk geval het bedrag van de totale huur wordt betaald . uiterlijk op de dag van aankomst.
Als de verhuurder de kopie van het contract dat hem verschuldigd is, of de aanbetaling, niet binnen de gestelde termijn ontvangt, kan hij de huur opzeggen per aangetekende brief, fax of e-mail, bevestigd per post, binnen 8 dagen na de geplande datum. de betaling van de aanbetaling of de effectieve teruggave van het door de huurder ondertekende contract.
Indien dit door de verhuurder niet naar behoren is gedaan, kan de huurder, zonder schadevergoeding, het contract beëindigen totdat hij de gehuurde goederen in bezit heeft genomen.

3. AANKOMST EN VERTREK
Aankomst is vanaf 16.00 uur.
Het vertrek is uiterlijk om 10.00 uur.
Bij vertrek op een zon- of feestdag vindt het vertrek plaats tussen 18.00 en 20.00 uur.

4. GEBRUIK VAN HUURGOEDEREN
De huurder gebruikt het gehuurde overeenkomstig de bestemming ervan en als een goed vader. Het is verplicht om de maximale geplande capaciteit te respecteren. Elke overtreding van deze clausule kan resulteren in de onmiddellijke beëindiging van dit contract, ten gevolge van de schuld van de huurder, waarbij het huurbedrag definitief verworven blijft door de verhuurder.
Het gebruik van een friteuse in en rond het gehuurde is ten strengste verboden (brandveiligheid) .

5. DIEREN
Huisdieren zijn toegestaan tegen een toeslag van € 10,00 per verblijf en per dier.

6. INVENTARIS ""UITRUSTING EN COMFORT"".
Bij aanvang en einde van het verblijf wordt een inventaris van de uitrusting van het gehuurde goed opgemaakt. Deze inventaris moet door beide partijen worden ondertekend om de staat van het gehuurde goed en de uitrusting ervan aan te tonen.
De huurder dient de woning terug te geven in de staat waarin hij deze heeft ontvangen. Hij is verantwoordelijk voor eventueel verlies of schade. Elk verschil met de inventaris of anomalie moet uiterlijk om 10.00 uur de dag na de dag van aankomst aan de verhuurder of zijn vertegenwoordiger worden gemeld.

7. ANNULERING – VOORTIJDIG VERTREK
Elke annulering moet per aangetekende brief, fax of e-mail, bevestigd per post, worden gemeld.De huurder kan aan de verhuurder voorstellen om zijn huurovereenkomst, onder zijn volledige verantwoordelijkheid, over te dragen aan een door hem aangewezen persoon die ermee instemt om onder dezelfde voorwaarden te contracteren. In dit geval wordt de aanbetaling geacht te zijn betaald door de rechtverkrijgende. De huurder kan ook aan de verhuurder voorstellen om iemand te vervangen voor het genot van de accommodatie, terwijl hij contracthouder blijft, ook tijdens de duur van het contract. Dit houdt in dat hij persoonlijk aansprakelijk blijft voor al zijn initiële verplichtingen. Het uitdrukkelijke akkoord van de verhuurder is vereist en heeft alleen betrekking op de aangewezen perso(o)n(en). In andere gevallen blijft de aanbetaling van 50% ter compensatie bij de verhuurder. Deze vergoeding wordt verhoogd naar:

 • 10% van de prijs van het verblijf als de annulering 90 tot 31 dagen vóór aanvang van het verblijf plaatsvindt
 • 50% van de prijs van het verblijf als de annulering 30 tot 21 dagen vóór aanvang van het verblijf plaatsvindt.
 • 75% van de prijs van het verblijf als de annulering 20 tot 8 dagen vóór aanvang van het verblijf plaatsvindt.
 • 100% van de prijs van het verblijf als de annulering minder dan 8 dagen voor aanvang van het verblijf plaatsvindt of als de huurder niet komt opdagen.

Als de annulering de schuld is van de verhuurder, kan deze de huurder een accommodatie van dezelfde of hogere kwaliteit aanbieden tegen de prijs van zijn reservering.
Bij gebrek aan een dergelijk voorstel of bij weigering door de huurder, moet de verhuurder aan de huurder de betaalde waarborg terugbetalen, evenals het saldo van de prijs van het verblijf indien deze reeds betaald is, en hem eveneens een gelijkwaardige schadevergoeding betalen:

 • 25% van de prijs van het verblijf als de annulering 90 tot 31 dagen vóór aanvang van het verblijf plaatsvindt.
 • 50% van de prijs van het verblijf als de annulering 30 tot 21 dagen vóór aanvang van het verblijf plaatsvindt.
 • tegen 75% van de prijs van het verblijf als de annulering 20 tot 8 dagen vóór aanvang van het verblijf plaatsvindt.
 • 90% van de prijs van het verblijf als de annulering minder dan 8 dagen voor aanvang van het verblijf plaatsvindt.

In geval van overmacht is er echter geen schadevergoeding verschuldigd.
Indien de huurder niet verschijnt binnen de 24 uur volgend op de aankomstdatum vermeld op het contract

 • het contract wordt automatisch nietig,
 • de waarborgsom blijft bij de verhuurder die zich het recht voorbehoudt om het saldo op te eisen van de huurder,
 • de verhuurder kan over zijn eigendom beschikken.

Het voortijdig vertrek van de huurder, wat de reden ook is, leidt niet tot enige terugbetaling – zelfs niet gedeeltelijk – van de prijs van het verblijf.

8. LAATSTE BETALING
Elk door de huurder verschuldigd bedrag dat tien dagen na de vervaldatum niet is betaald, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, ten gunste van de verhuurder, een rente van 1% per maand opleveren vanaf de vervaldatum, waarbij de rente voor elke begonnen maand verschuldigd voor de hele maand.

9. AANSPRAKELIJKHEID – VERZEKERING
De huurder bewoont het pand als een goede vader. Hij neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het gehuurde goed, de uitrusting en de grond die hem ter beschikking worden gesteld. Hij vergoedt de verhuurder alle kosten die hierdoor ontstaan en verbindt zich ertoe eventuele schade te melden. Door het huren van de woonruimte is de huurder wettelijk verplicht deze terug te geven in de staat waarin hij deze heeft ontvangen, ook in geval van brand (art. 1732, 1733 en 1735 BW). ""Paysages et Saveurs"" heeft een non-recourse clausule van de vennootschap jegens de huurder onderschreven.

10. SOLIDARITEIT
De verplichtingen van deze huurovereenkomst zijn ondeelbaar en verbonden met de huurder, zijn erfgenamen of zijn rechtverkrijgenden, in welke hoedanigheid dan ook.

11. RESPECT VOOR DE BUURT EN HET MILIEU
De huurder verbindt zich ertoe zich respectvol te gedragen tegenover de bewoners en het milieu in het algemeen: fauna, flora, diverse uitrustingen, enz.

12. GESCHILLEN
Bij ontstentenis van overeenstemming tussen de partijen zullen zij hun klachten voorleggen aan het secretariaat van het Gîtes de Wallonie, dat zal proberen een minnelijke oplossing voor te stellen. Bij gebreke daarvan zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de plaats waar het gebouw gelegen is bevoegd.